Beophone
           

Panasonic TELEFONSKE CENTRALE - PRODAJA, MONTAŽA I PROGRAMIRANJE...

  Robu prodajemo samo preko racuna pravnim licima-roba može da se preuzme odmah po prijemu uplate na naš racun !  
  GSM Gateway KX-TS880 Slušalice KX-TG8611 KX-TSC11 KX-TS208 KX-TS580  
 
 

 
Panasonic proizvodi Srbija
Za ostvarivanje garancije potrebno je sačuvati račun i garantni list !
 
 

Obaveštenje: od 01.06.2009. godine za sve telefaks aparate je produžen garantni rok na 24 meseca. Panasonic telefaks aparati kupljeni nakon 01.06.2009. godine imaju garantni rok 24 meseca. Dokaz uz garantni list je fiskalni račun ili faktura.

 
 

Garancija (Uslovi garancije)

Panasonic South - East Europe, Sales Limited Liability Compnay, Neumann Janos u. 1. 1117. Budapest Hungry (u nastavku teksta "PSEE"), garantuje kvalitet proizvoda i obezbeđuje servisiranje kod ovlašćenih Panasonic servisa navedenih na pretposlednjoj strani garantnog lista, za period od: (24 meseca za žičane, bežične telefone i telefakse ) od datuma kupovine, bez nadoknade za rad i delove, pod sledecim uslovima:

(Obaveze i uslovi za servisiranje pokriveni garancijom)

1. Proizvod se mora predati direktno u servis koji je ovlašćen od strane PSEE za pružanje garantnih usluga za ovaj model, zajedno sa ovim garantnim listom i originalnim računom. Neophodno je da se u vreme kupovine garantni list popuni tačno i potpuno. U suprotnom garancija neće važiti.

2. Garancija neće važiti u sledećim slučajevima:

  • Nezgode, do kojih je dođe tokom transporta i rukovanja uređajem i oštećenja nastala tom prilikom
  • Kvarovi i oštećenja do kojih dolazi usled nepravilne upotrebe ili nemara kupca ili upotrebe koja nije u skladu sa uputstvom za upotrebu ili usled komercijalne, profesionalne ili industrijske upotrebe ili na sličan način.
  • Nepravilnost ili šteta nastala usled požara, zemljotresa, poplave, udara groma, ili bilo koje druge prirodne nepogode, usled nepravilnog napona, rata ili bilo kog drugog uznemirenja (revolucije, pobune itd,) neočekivanih nezgoda i drugih spoljašnjih faktora.
  • Ukoliko je proizvod prepravljen ili popravljan o strane neovlašćene osobe, kao i u slučaju instalacije, prepravke ili upotrebe koj je u suprotnosti sa tehničkim specifikacijama i/ili pravilima bezbednosti.
  • Proizvod čiji su serijski brojevi promenjeni, prepravljeni ili uklonjeni.
  • Na delove za opremanje kućišta, lampe, baterije, stylus olovke, antene, zaštitne ekrane, potrošne kese, filtere, pojaseve, četke i druge delove sa ograničenim radnim vekom.

3. Ako popravka traje duže od 10 dana, garantni period se produžava za onoliko dana koliko je trajala popravka. Tokom garancije, popravka se mora izvršiti za 45 dana.

4. Ako se popravka ne izvrši u ovom roku, kupac ima pravo na zamenu za novi proizvod ili da mu se vrati iznos plaćen za tja proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja.

5. U mestima gde ne postoji ovlašćeni servis, troškove transporta do najbližeg ovlašćenog servisa snosi ovlašćeni servis na osnovu računa železnice ili pošte.

6. Garancija za lampe projektora graničena je na 90 dana ili 200 radnih sati od prve upotrebe (bez obzira koji od ova dva uslova prvi bude ispunjen).

7. Uvoznik se obavezuje da će obezbediti rezervne delove i potrošni materijal u preiodu od 3 godine za telefone i 7 godina za ostale uređaje po isteku garantnog roka.

Napomena: Garancija ne važi ako potrebne informacije nisu potpuno ispunjene u garantnom listu ili ako je sadržaj garantnog lista izmenjen na bilo koji način.

Napomena: prethodna informacija je u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o standardizaciji.

 
 
Garantni list - Warranty card
Pažljivo pročitajte uslove garancije !!!
 
 

 
 
Garantni list - Warranty card
Telefonske centrale montiramo i programiramo u svim gradovima Srbije !!!
 

Beophone d.o.o. Beograd, T/F: 011 2120598, M: 063 228992, E-mail: pbx@vektor.net